U skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj u odgojno-obrazovnom procesu promičemo planiranje, provođenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa utemeljenog na vrijednostima koje proizlaze iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjelovit razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj. Vođeni vrijednostima znanja, identiteta, humanizma i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti unapređujemo intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece.

Cilj vrtićkog kurikula je istraživanjem svakodnevne odgojno-obrazovne prakse, te kontinuiranom refleksijom i samorefleksijom, stvarati i razvijati kulturu ustanove koja doprinosi djetetovoj osobnoj (emocionalnoj i tjelesnoj), obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, razvoju njegovih kompetencija.

U odgojnom-obrazovnom procesu potičemo one aktivnosti koje su zanimljive djeci obzirom na dob, interes, opće i posebne potrebe, sveukupne, intelektualne i ine potencijale djeteta. Vođeni idejom da djeca imaju različite intelektualne predispozicije i na različite načine misle i uče, procesu njihova odgoja i obrazovanja pristupamo individualizirano, usklađeno potrebama i mogućnostima svakog djeteta ponaosob.
Vrtićki kurikul razrađen je po odgojno-obrazovnim programima, a u našem vrtiću provodimo:

 • redoviti desetsatni program,
 • program prevencije i sigurnosti djece u dječjem vrtiću,
 • sportski program,
 • program engleskog jezika,
 • program predškole,
 • program katoličkog vjerskog odgoja,
 • program za roditelje „Rastimo zajedno“.

Redoviti program temelji se na razvojno-primjerenom kurikulu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja. Odgojno-obrazovni rad temeljimo na vrijednostima (znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost) kojima nastojimo unaprjeđivati intelektualni, društveni, moralni, duhovni i motorički razvoj djece. Redovitim programom usmjereni smo na osiguravanje dobrobiti za dijete te na cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta i razvoj kompetencija. Svjesni činjenice da kvaliteta odgoja i obrazovanja djece proizlazi iz kvalitete njihovog svakodnevnog življenja, toj kvaliteti posvećujemo veliku pozornost. Osnažujemo inicijativu djece, cijenimo ju i uzimamo u obzir kao osnovu promišljanja različitih segmenata odgojno-obrazovnog procesa i tako potičemo aktivno sudjelovanje i suodlučivanje djeteta, življenje demokracije.

Program prevencije i sigurnosti djece provodi se u cilju planskog osiguravanja da organizacijski, materijalni i socijalni, uvjeti u kojima dijete boravi budu takvi da je dijete zaštićeno i sigurno te u cilju postizanja maksimalnog ublažavanja štetnih posljedica svih rizičnih situacija. Cilj prevencije kod djece rane i predškolske dobi je postavljanje temelja pozitivnog odnosa prema sebi i životu uopće.
Pitanju sigurnosti djeteta pristupamo integrativno uvažavajući različite aspekte sigurnosti i mjera zaštite. Brinemo o:
– fizičkim mjerama zaštite – sigurnosti okruženja;
– mjerama za očuvanje i unaprjeđenje djetetovog zdravlja;
– sigurnosti ozračja – psihosocijalnim mjerama zaštite;
– aktivnostima samozaštite i samoočuvanja djeteta.
Na taj način osiguravamo ne samo sigurnost fizičkog okruženja već i dobro djetetovo osjećanje u psihosocijalnom smislu (dijete se i osjeća sigurno), te osposobljavanje djeteta da i samo skrbi za svoju sigurnost kako ne bi isključivo ovisilo o nadzoru odraslih.

Cilj sportskog programa je pružiti djeci mogućnost stjecanja osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim, složenijim motoričkim aktivnostima kao i zadovoljavanje njihove biološke potrebe za kretanjem i igrom.

Program ranog učenja engleskog jezika djece predškolske dobi provodimo u mješovitim odgojno-obrazovnim skupinama djece kao poseban program u sklopu redovitog programa vrtića te u sklopu smjenskog rada. Cilj programa je osigurati kvalitetno, poticajno i ugodno okruženje za življenje djece u vrtiću kojim ćemo razvijati i podržavati interes djeteta za usvajanje engleskog jezika te ga poticati na komunikaciju na engleskom jeziku.

„Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj“ (Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Narodne novine, broj 107/2014). Godina prije polaska u školu obvezna je godina predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj. Ovim programom osiguravamo prilike za stjecanje kvalitetnog institucijskog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u školu. Program se provodi i s djecom koja su obuhvaćena desetsatnim redovitim programom i integriran je unutar njega. Program predškole odražava vrijednosti, ciljeve, načela i polazišta istaknuta u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i sadrži značajke kurikula vrtića. Cilj programa je stvaranje optimalnih uvjeta za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencije te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi na nove uvjete, života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Program za roditelje „Rastimo zajedno“ provodimo od 2009. godine. Program je razvijen u okviru UNICEF-ovog programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo „Prve tri su najvažnije“ s ciljem osnaživanja suradnika u predškolskim ustanovama za pružanje podrške roditeljima u najboljem interesu djeteta.
Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima, razmjenjuju ideje o načinima na koji žive svoje roditeljstvo i o načinima na koje se odnose prema svome djetetu; bolje upoznaju sebe kao roditelja te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta kao i o roditeljstvu na dobrobiti djeteta i roditelja. Svrha programa radionica je omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koje roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj roditelja i djeteta.

Cilj katoličkog vjerskog programa je razvijati religioznu dimenziju djeteta utemeljenu na vrednotama Evanđelja.
Zadaće programa su:

 • pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako sve više postaje osoba;
 • odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje;
 • pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće;
 • zadovoljiti djetetovu potrebu za „pripadanjem“ i za „ljubavlju“ te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu;
 • pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dobu, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem;
 • omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja;
 • zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere;
 • uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnoga molitvenog izražavanja;
 • razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima;
 • Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova „bitka“ – ljepotu istinu i dobrotu;
 • omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima, odnosno pozitivnih uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja;
 • pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja, u predškolskoj ustanovi i životu uopće (Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, Nacionalni katehetski ured HBK, Zagreb, 2001.).